Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf

Agrariers in Weststellingwerf die samen mogelijkheden zien om bestaande natuurwaarden te combineren met een moderne bedrijfsvoering.

De vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf (VANL) is actief op drie gebieden, ecologisch bermbeheer, collectief weidevogelbeheer en ganzenbeheer.

Ecologisch bermbeheer
Het onderhoud van de bermen zoals de gemeente dat gewoonlijk doet, leidt tot een eentonige begroeiing en veel onkruidzaden bij boeren in het land. Het ecologisch beheer bestaat uit het twee keer volledig maaien van de berm en het afvoeren van het maaisel. Dit leidt tot een verschraling van de berm en daardoor tot een grotere diversiteit in soorten. Dus een significant betere en mooiere berm. In 5 gebieden beheren wij 25 hectare berm met de bijbehorende 60 kilometer slootrand. De leden die zich hiervoor inzetten krijgen van de gemeente hun kosten vergoed volgens loonwerk tarief.

Collectief weidevogelbeheer
In Weststellingwerf doen 53 agrariers op 2000 hectare al het mogelijke om de weidevogels te beschermen. Onmisbaar is hierbij de samenwerking met leden van de Vogelwacht, die als vaste nazorgers heel veel hulp en kennis bieden. Zij assisteren bij het zoeken en registreren van alle nesten. Samen werken we aan het verder professionaliseren van de werkwijze. O.a. door het vergroten van de kennis over weidevogels en hun leefgebieden, hun voedselpakket, hun natuurlijke vijanden, enzovoort. Agrariers kunnen naast nestbescherming nog andere maatregelen treffen zoals het uitstellen van de maaidatum, vluchtheuvels maken in het weiland, land plasdras zetten, ruige stalmest uitrijden of kruidenrijk grasland creëren. Afhankelijk van de maatregelen die ze treffen krijgen ze hiervoor een vergoeding van de overheid.

Ganzenbeheer
Langs de natuurgebieden Brandemeer en De Rottige Meente is in 2007 zo'n 1200 hectare aangewezen als foeragegebied voor overwinterende ganzen.