State Academy of Fine Arts of Armenia . Albert & Tove Boyajian Gallery

Основной задачей является подготовка студентов к культуре организации собственной выставки, умению представить свое творчество зрителю.
Urmărește-ne

Խնդրում ենք` ուշադիր լինել հղումներին, որտեղ նշված կայքերում կգտնեք ավելի ընդլայնված տեղեկություն մեր ներկայացրած հեղինակների մասին:
Ուշադրություն.կան ցուցահանդեսներ, որոնք այստեղ լուսաբանված չեն, պատճառը տեղեկության կորուստն է: Եթե ունեք նյութեր, մենք սիրով կտեղադրենք: